Likenai

Koplytėlė

Koplytėlė

2000 m. garbės kanauninko a.a. Pabiržės klebono Antano Balaišio dėka duris atvėrė Likėnų ligoninės koplytėlė.

Garbės kanauninkas Antanas Balaišis (1923 01 01–2005 11 07)

Miškonių kaimo, Skapiškio parapijos valstietis Marcelinas Balaišis , vedęs svėdasiškę  J.Tumo-Vaižganto giminaitę Marcelę Mikėnaitę , augino gausią šeimą. Antanėlis buvo devintas vaikas iš 10 brolių ir seserų (du broliai mirė paauglystėje – išaugo keturi broliai ir keturios seserys). Kanauninkas, pergyvenęs visus brolius ir seseris, mirė eidamas 82 metus

Kun. A.Balaišiui per 57 kunigavimo metus teko darbuotis septyniose parapijose: Zarasų Švč. M.Marijos Ėmimo į dangų parapijoje vikaru, klebonu dirbo Vadoklių Švč. Jėzaus Širdies parapijoje, administravo Šv. Antano Paduviečio parapiją Lėne, 30 metų buvo klebonas Šv. Juozapo parapijoje Saločiuose, Smilgių Nukryžiuotojo Jėzaus parapijoje, beveik septynerius metus dirbo Šv. Jono Krikštytojo parapijoje Pakruojyje, o nuo 1993 metų iki mirties – Švč. Trejybės bažnyčioje Pabiržėje (2001 metais jis paskirtas altarista).

Pabiržėje klebonas pastatė paminklą Antanui Macijauskui, surado jo kapą kapinėse ir ten pastatė antkapinį paminklą. Svėdasų kapinėse atstatė paminklą dviejų kunigų (J.Tumo-Vaižganto ir Kunigėlio) motinoms, kilusioms iš Malaišių kaimo. Be to, Pabiržės bažnyčios šventorius papuoštas memorialu parapijos kaliniams ir tremtiniams. Pastatė ne vieną paminklą nužudytiems partizanams, paminklus pirmajai Pabiržės bažnyčiai. Likėnuose kunigo iniciatyva įkurta koplyčia. Ligoninėje koplytėlė buvo atidaryta 2000 m. pradžioje, ji pavadinta Švč. Mergelės Marijos Aušros Vartų koplyčia. Čia dvasios ramybę randa besigydantys, koplyčia išpuošta paveikslais ir vitražais.

 

 

 

© 2020 VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė. Visos teisės saugomos